ThắngP. Đức; TRÌNH, N. ĐĂNG. Phát triển thuật toán đa mục tiêu cá voi để cân bằng tài nguyên trong tiến độ dự án. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN, v. 15, n. 4V, p. 145-156, 28 set. 2021.