THÀNH, T. P.; HÙNG, T. V.; HƯNG, C. V.; PHÁT, N. T.; SƠN, N. H.; NHUNG, V. T. H.; TUẤN, N. N. Nghiên cứu quan trắc ứng suất - biến dạng cầu vòm nhịp lớn trong quá trình thi công sử dụng hệ thống cảm biến dây rung ở Việt Nam. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN, v. 15, n. 7V, p. 13-25, 22 nov. 2021.