CẦU ĐƯỜNG, K. Lời tựa. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN, v. 15, n. 7V, p. 181, 22 nov. 2021.