Board, Editorial. 2018. Mục Lục. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN 12 (2). https://stce.nuce.edu.vn/index.php/vn/article/view/1000.