Xuân, Nguyễn Đức, Hồ Ngọc Khoa, Nguyễn Sỹ Hùng, và Nguyễn Thị Thanh Tùng. 2021. Nghiên Cứu Quy Trình Thi Công Bù Co Cột Nhà Siêu Cao Tầng Theo Phương Pháp Bù Co Di Chuyển Tối ưu Trong điều Kiện Việt Nam. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN 15 (3V), 27-43. https://doi.org/10.31814/stce.nuce2021-15(3V)-03.