ThắngPhạm Đức, và Nguyễn Đăng Trình. 2021. Phát Triển Thuật Toán đa Mục Tiêu Cá Voi để Cân Bằng Tài Nguyên Trong Tiến độ Dự án. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN 15 (4V), 145-56. https://doi.org/10.31814/stce.huce(nuce)2021-15(4V)-14.