Cầu Đường, Khoa. 2021. Lời Tựa. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN 15 (7V), 181. https://stce.nuce.edu.vn/index.php/vn/article/view/2244.