Board, Editorial. 2021. Mục Lục. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN 15 (7V), i-iv. https://stce.nuce.edu.vn/index.php/vn/article/view/2245.