Board, E. (2018) Mục lục, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN, 12(2). Available at: https://stce.nuce.edu.vn/index.php/vn/article/view/1000 (Truy cập: 18Tháng Năm2022).