Thanh, T. N., Huy, N. N., Triều, D. M. và Điền, L. T. (2020) Đánh giá khả năng chịu nén của bê tông sử dụng cát biển trong các điều kiện bảo dưỡng khác nhau, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN, 14(1V), tr 60-72. doi: 10.31814/stce.nuce2020-14(1V)-06.