Thành, T. P., Hùng, T. V., Hưng, C. V., Phát, N. T., Sơn, N. H., Nhung, V. T. H. và Tuấn, N. N. (2021) Nghiên cứu quan trắc ứng suất - biến dạng cầu vòm nhịp lớn trong quá trình thi công sử dụng hệ thống cảm biến dây rung ở Việt Nam, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN, 15(7V), tr 13-25. doi: 10.31814/stce.huce(nuce)2021-15(7V)-02.