Cầu Đường, K. (2021) Lời tựa, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN, 15(7V), tr 181. Available at: https://stce.nuce.edu.vn/index.php/vn/article/view/2244 (Truy cập: 17Tháng Giêng2022).