Board, E. (2021) Mục lục, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN, 15(7V), tr i-iv. Available at: https://stce.nuce.edu.vn/index.php/vn/article/view/2245 (Truy cập: 17Tháng Giêng2022).