[1]
T. N. Thanh, N. N. Huy, D. M. Triều, và L. T. Điền, Đánh giá khả năng chịu nén của bê tông sử dụng cát biển trong các điều kiện bảo dưỡng khác nhau, TCKHCNXD, vol 14, số p.h 1V, tr 60-72, tháng 2 2020.