[1]
N. T. M. Thùy, Ứng dụng lý thuyết hình học Topology trong quá trình thiết kế kiến trúc và định hướng ứng dụng tại Việt Nam, TCKHCNXD, vol 14, số p.h 1V, tr 147-156, tháng 2 2020.