[1]
N. V. Tâm, NgọcN. B., N. Q. Toản, và QuýL., Đánh giá ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đến các doanh nghiệp xây dựng quy mô vừa và nhỏ tại Việt Nam, TCKHCNXD, vol 15, số p.h 2V, tr 171-183, tháng 5 2021.