[1]
L. H. Trung, N. V. Tuấn, TùngT. T., Linh Đặng T., N. T. Duy, và B. Dương, Thí nghiệm đánh giá khả năng giảm sóng của cấu kiện bê tông rỗng, TCKHCNXD, vol 15, số p.h 3V, tr 44-54, tháng 7 2021.