[1]
ThắngP. Đức và N. Đăng Trình, Phát triển thuật toán đa mục tiêu cá voi để cân bằng tài nguyên trong tiến độ dự án, TCKHCNXD, vol 15, số p.h 4V, tr 145-156, tháng 9 2021.