[1]
T. P. Thành, Nghiên cứu quan trắc ứng suất - biến dạng cầu vòm nhịp lớn trong quá trình thi công sử dụng hệ thống cảm biến dây rung ở Việt Nam, TCKHCNXD, vol 15, số p.h 7V, tr 13-25, tháng 11 2021.