[1]
K. Cầu Đường, Lời tựa, TCKHCNXD, vol 15, số p.h 7V, tr 181, tháng 11 2021.