Thanh, T. N., N. N. Huy, D. M. Triều, và L. T. Điền. Đánh Giá Khả Năng Chịu Nén Của Bê Tông Sử Dụng Cát Biển Trong Các điều Kiện Bảo Dưỡng Khác Nhau. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN, Vol 14, số p.h 1V, Feb. 2020, tr 60-72, doi:10.31814/stce.nuce2020-14(1V)-06.