ThắngP. Đức, và N. Đăng Trình. Phát Triển Thuật Toán đa Mục Tiêu Cá Voi để Cân Bằng Tài Nguyên Trong Tiến độ Dự án. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN, Vol 15, số p.h 4V, Sept. 2021, tr 145-56, doi:10.31814/stce.huce(nuce)2021-15(4V)-14.