Board, E. Mục Lục. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN, Vol 15, số p.h 7V, Nov. 2021, tr i-iv, https://stce.nuce.edu.vn/index.php/vn/article/view/2245.