Board, Editorial. Mục Lục. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN 12, no. 2 (Tháng Tư 17, 2018). Truy cập Tháng Năm 18, 2022. https://stce.nuce.edu.vn/index.php/vn/article/view/1000.