Thanh, Trẩn Ngọc, Nguyễn Nhật Huy, Dương Minh Triều, và Lê Thanh Điền. Đánh Giá Khả Năng Chịu Nén Của Bê Tông Sử Dụng Cát Biển Trong Các điều Kiện Bảo Dưỡng Khác Nhau. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN 14, no. 1V (Tháng Hai 27, 2020): 60-72. Truy cập Tháng Chín 17, 2021. https://stce.nuce.edu.vn/index.php/vn/article/view/1569.