Board, Editorial. Mục Lục. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN 15, no. 7V (Tháng Mười-Một 22, 2021): i-iv. Truy cập Tháng Giêng 17, 2022. https://stce.nuce.edu.vn/index.php/vn/article/view/2245.