1.
Kiên NT. Mô hình hóa đa tỷ lệ bài toán địa cơ học sử dụng phương pháp kết hợp phần tử hữu hạn và phần tử rời rạc. TCKHCNXD [Internet]. 27tháng 22020 [cited 17tháng 92021];14(1V):93-03. Available from: https://stce.nuce.edu.vn/index.php/vn/article/view/1568