1.
Chinh LTD, Nam D Đình, LaiT Đình, QuỳnhBD. Nghiên cứu xây dựng bản đồ hiểm họa lũ lụt sử dụng vết lũ lịch sử và mô hình độ cao số. TCKHCNXD [Internet]. 18tháng 72021 [cited 17tháng 92021];15(3V):152-64. Available from: https://stce.nuce.edu.vn/index.php/vn/article/view/1916