1.
Thành TP, Hùng TV, Hưng CV, Phát NT, Sơn NH, Nhung VTH, Tuấn NN. Nghiên cứu quan trắc ứng suất - biến dạng cầu vòm nhịp lớn trong quá trình thi công sử dụng hệ thống cảm biến dây rung ở Việt Nam. TCKHCNXD [Internet]. 22tháng 112021 [cited 17tháng 12022];15(7V):13-5. Available from: https://stce.nuce.edu.vn/index.php/vn/article/view/2153